ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 De Algemene Voorwaarden van BlondbyFashion zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen BlondbyFashion en de klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door de klant van de website.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
1.3 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2: COMMUNICATIE TUSSEN BLONDBYFASHION EN DE KLANT
2.1 Iedere communicatie tussen BlondbyFashion en de klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
2.2 De door BlondbyFashion opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.
2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als
gevolg van leverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant,
komt dit voor risico van de klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

ARTIKEL 3: INFORMATIEPLICHTEN BLONDBYFASHION
3.1 BlondbyFashion draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de klant al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene voorwaarden en de
Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten, en voor de
toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 Uitingen van BlondbyFashion op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van
producten en/of diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere
overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid
van de desbetreffende producten en/of diensten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging
van BlondbyFashion van de bestelling van de klant. De bevestiging zal elektronisch plaatsvinden via
de website en/of email.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN BETALING
5.1 De klant betaalt voor de middels de website bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het formulier door BlondbyFashion aangegeven wijze.
5.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website en in reclame vermelde
prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het
formulier is bindend. Indien de in het formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de website van
BlondbyFashion op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst vermelde prijs, heeft
de klant het recht de overeenkomst binnen twee dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden.

ARTIKEL 6: LEVERING
6.1 BlondbyFashion streeft ernaar om alle geplaatste bestellingen te leveren binnen de aangegeven periode op de website. BlondbyFashion is op geen enkele manier aansprakelijk als levering op een later genoemd tijdstip plaatsvindt.
6.2 Het overschrijden van de leveringstijd en/of het overschrijden van de termijn van dertig dagen
geeft de klant het recht de aankoop ongedaan te maken.
6.3 BlondbyFashion heeft het recht om aankopen te versturen in deelleveringen.
6.4 BlondbyFashion informeert de klant zo spoedig mogelijk per e-mail en/of telefoon wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is. In overleg geeft BlondbyFashion de klant de mogelijkheid om voor het betaalde bedrag een ander product uit te zoeken en/of de aankoopsom (gedeeltelijk)retour te ontvangen.
6.5 Producten die worden verstuurd door BlondbyFashion zijn verzekerd tot het moment van afgifte aan de klant.
6.6 Bestellingen die na driemaal aangeboden te zijn niet in ontvangst konden worden genomen door de klant worden retour gezonden naar BlondbyFashion. Een retour zending van de koeriersdienst wordt behandeld door BlondbyFashion als een standaard retourzending van de klant. (Zie Artikel 8)
6.7 Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de producten zijn afgeleverd bij de klant
moeten binnen twee werkdagen na ontvangst per e-mail of telefonisch worden gemeld bij BlondbyFashion.
6.8 Levertijd is 1-3 werkdagen, nadat betaling is voltooid. Let op, de post.nl levert niet op zondag en maandag.

ARTIKEL 7: PRIVACY
7.1 De klant is ervan op de hoogte dat BlondbyFashion de persoonsgegevens van de klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de klant op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de klant vandaan komt en de producten of diensten die de klant heeft besteld.
BlondbyFashion slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de klant.

ARTIKEL 8: RETOURZENDINGEN
8.1 Aankopen bij BlondbyFashion kunnen na annulering per e-mail binnen zeven werkdagen retour worden gezonden en /of worden omgeruild.
8.2 BlondbyFashion neemt alleen producten retour wanneer deze in nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat zijn en met alle oorspronkelijke verpakkingsetiketten en kledinglabels aangehecht.
8.3 De aankoopkosten exclusief verzendkosten naar de klant worden binnen 10 werkdagen nadat de
retourbestelling ontvangen is teruggestort op het rekeningnummer van de klant.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1 BlondbyFashion is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten of diensten.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
10.1 BlondbyFashion heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop BlondbyFashion feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 De overeenkomsten tussen BlondbyFashion en de klant worden gesloten in het Engels. De Nederlandse wetten zijn hierbij van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van ’s-Hertogenbosch.

‘s-Hertogenbosch, maart 2016
BlondbyFashion
KVK nummer: 65495268